Manja slova Veća slova RSS


Ministarstvo sporta obavještava sportsku i drugu zainteresovanu javnost da je 14. jula 2018. godine stupio na snagu novi Zakon o sportu („Sl. list. CG“ br. 44/18).

Stupanjem na snagu Zakona o sportu počeli su da teku rokovi za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama novog zakona.

S tim u vezi obavještavaju se sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva koji su na dan stupanja na snagu ovog zakona obavljala sportsku djelatnost, da su dužni da usklade rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama novog zakona, u roku od četiri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, tj. do 14.novembra 2018. godine.

Shodno članu 143 Zakona o sportu, sportski klubovi, sportska društva i sportsko-rekreativna društva dužni su da, u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu Zakona, tj. najkasnije do 14. novembra 2018. godine, Ministarstvu sporta podnesu zahtjev za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sportskih organizacija sa Zakonom o sportu. Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. fotokopiju rešenja o upisu u Registar sportskih organizacija kod nadležnog organa;

2. dokaz o identitetu zastupnika - fotokopija lične karte ili pasoša;

3. dokaz o identitetu predstavnika i članova organa upravljanja - fotokopija ličnih karti ili pasoša;

4. statut sačinjen u skladu sa članom 59 Zakona o sportu;

5. dokaz o uplati administrativne takse shodno Zakonu o administrativim taksama - uplatu izvršiti na žiro račun broj: 832-3161016-63, iznos: 20 eura, svrha: saglasnost na statut

6. odluku o obrazovanju organa, sa zapisnikom sa sjednice (predsjednik sportske organizacije, skupština sportske organizacije i upravni odbor sportske organizacije) sačinjenu u skladu sa članom 60 do 66 Zakona o sportu, potvrdu skupštine u kojoj su navedeni podaci o osnivačima sportske organizacije sa procentualnim udjelima, kao i zapisnik sa skupštine na osnovu kojeg su donijete odluka i potvrda;

7. dokaze o ispunjenosti uslova za obavljanje sportske djelatnosti iz člana 48 Zakona o sportu:

- za kancelarije odnosno sportski objekat – akt kojim se dokazuje pravni osnov korišćenja kancelarije, odnosno sportskog objekta (list nepokretnosti, ugovor o zakupu, ugovor o posluzi, ugovor o ustupanju na korišćenje, ili drugi pravni akt kojim se dokazuje korišćenje na osnovu dozvoljenog pravnog posla);

Napomena: kancelarija i sportski objekat moraju imati opremu u skladu sa članom 5 stav 1 tačka 2 i 3 Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija ("Sl. list CG", br. 44/17)

-za stručni kadar - ovjereni ugovori o angažovanom stručnom kadru i licima za obavljanje stručnih poslova u sportu, kao i dokazi o ispunjenosti uslova za obavljanje poslova trenera iz člana 32 stav 5 Zakona o sportu:

- dokaz o ispunjenosti posebnih uslova za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno licenca za obavljanje poslova trenera i jedan od sljedećih dokaza:

1. dokaz o stečenom VI ili VII1 nivou nacionalnog okvira kvalifikacija u oblasti sporta, odnosno fizičkog vaspitanja;

2. rješenje o utvrđenom statusu sportiste sa vrhunskim reprezentativnim rezultatom u toj vrsti sporta; ili

3. potvrda nadležnog nacionalnog sportskog saveza da se kao sportista najmanje 10 godina bavilo tom vrstom sporta.

Napomena: Lice koje je do dana stupanja na snagu ovog zakona obavljalo poslove trenera najmanje 5 godina, a ne ispunjava naprijed navedene uslove (član 32 stav 5 tačka 2 Zakona o sportu) treba da dostavi dokaz nadležnog nacionalnog saveza da je obavljalo poslove trenera najmanje 5 godina.

Izuzetno, ako za određenu oblast sporta nema lica koja ispunjavaju naprijed navedene uslove, potrebno je dostaviti dokaz o stečenom IV nivou nacionalnog okvira kvalifikacija i dokaz o ispunjenosti posebnih uslova za tu vrstu sporta koje propisuje nadležni nacionalni sportski savez, odnosno licenca za obavljanje poslova trenera.

- za sportsku opremu - izjava ovlašćenog lica da sportski klub, sportsko društvo, odnosno sportsko rekreativno društvo ima odgovarajuću sportsku opremu, kao i popis te opreme;

-za jednu sportsku ekipu sastavljenu od sportista registrovanih kod nadležnog nacionalnog sportskog saveza, koja učestuje u sistemu takmičenja koji organizuje taj savez – potvrda saveza o registraciji sportista, potvrda saveza da ekipa učestvuje u sistemu takmičenja koje organizuje, kopije ugovora ili drugih pravnih akata kojim se uređuju međusobna prava i obaveze.

8. ovjerenu izjavu člana organa sportske organizacije, odnosno direktora, ako ga ima da nije osnivač/suosnivač, vlasnik udjela ili akcija, zastupnik, stečajni upravnik, zaposleni ili član druge sportske organizacije iste vrste sporta u Crnoj Gori ili inostranstvu, vlasnik, odnosno član organa sportske kladionice, član porodice lica koje je u organu druge sportske organizacije u istoj vrsti sporta;

9. ovjerenu izjava predsjednika sportske organizacije i članova upravnog odbora sportske organizacije da ne obavlja funkcije, odnosno poslove iz člana 62 stav 2 Zakona o sportu;

10. ovjerenu izjavu lica angažovanih u sportskim organizacijama da ne obavljaju poslove iz člana 62 stav 3.

Ministarstvo sporta će po zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva i potrebnih dokaza.

Prije odlučivanja po zahtjevu, Ministarstvo će utvrditi ispunjenost uslova primjenom Pravilnika o bližim uslovima za osnivanje i obavljanje djelatnosti sportskih organizacija ("Sl. list CG", br. 44/17), do donošenja novog Pravilnika kojim će se urediti bliži uslovi za osnivanje sportske organizacije i obavljanje sportske djelatnosti.


Ako sportski klub, sportsko društvo i sportsko-rekreativno društvo ne uskladi rad, organizaciju i opšte akte sa odredbama novog zakona i ne dostavi potrebnu dokumentaciju u propisanim rokovima, bisaće se iz Registra sportskih organizacija.

Sportski klub, sportsko društvo i sportsko-rekreativno duštvo koje je brisano iz Registra i lica (fizička i pravna) koja su u Registru sportskih organizacija osnivači na dan stupanja na snagu ovog zakona, odgovaraju solidarno za obaveze te sportske organizacije.

Rokovi za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata nadležnih nacionalnih sportskih saveza, POK-a i COK-a, počinju da teku nakon što proteknu rokovi za podnošenje zahtjeva od strane sportskog kluba, sportskih društava i sportsko-rekreativnih društava, odnosno rokovi u kojima Ministarstvo odlučuje po zahtjevima.

O rokovima za usklađivanje rada, organizacije i opštih akata sa odredbama novog Zakona o sportu, nadležni nacionalni sportski savezi, POK i COK će biti blagovremeno obavješteni od strane Ministarstva sporta.