Ministarstvo sporta i mladih vrši poslove uprave koji se odnose na: praćenje i utvrđivanje stanja u oblasti sporta; pripremu strategija razvoja i drugih mjera kojima se kreiraju politike u oblasti vrhunskog, rekreativnog, dječjeg, školskog i univerzitetskog sporta; promociju Crne Gore kroz sportsku djelatnost i aktivnost; unapređivanje i sprovođenje Strategije razvoja sporta; iniciranje i preduzimanje mjera u cilju unapređenja stanja u oblasti sporta; razvoj vrhunskog sporta; podsticanje i promociju razvoja sporta kod djece, studenata i osoba sa invaliditetom; preduzimanje mjera za razvoj sportova od značaja za promociju Crne Gore na međunarodnom planu; vođenje registra sportskih organizacija i drugih evidencija u oblasti sporta; osnivanje i rad sportskih organizacija; obavljanje sportske djelatnosti od strane sportskih organizacija; stručni rad u sportu; status, prava i obaveze sportista; radno-pravni status sportista i radnika u sportu; stvaranje uslova za izgradnju, rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje sportskih objekata; podsticanje i praćenje djelovanja Crnogorskog olimpijskog komiteta i nacionalnih sportskih saveza; saradnju sa međunarodnim sportskim organizacijama; saradnju sa sportskim organizacijama i institucijama radi praćenja, unapređivanja i podrške olimpijskih inicijativa i programa; podizanje svijesti o značaju bavljenja sportom u školskom uzrastu kao značajnom segmentu za zdravlje djece; unapređenje sportske rekreacije, promociju i podsticanje bavljenja sportom svih građana; zdravstvenu sposobnost sportista; kreiranje i unapređenje omladinske politike; donošenje strategije i akcionih planova i programa za mlade; stvaranje i unapređenje uslova za rad omladinskih servisa; saradnju sa nevladinim organizacijama i drugim subjektima u cilju unapređenja omladinske politike; podsticanje proaktivnog učešća mladih u kreiranju i sprovođenju omladinske politike na državnom i lokalnom nivou; podsticanje uključivanja mladih u neformalno obrazovanje; podsticanje politike regionalne i međunarodne saradnje koja se odnosi na mlade; pripremu predloga zakona, drugih propisa i opštih akata iz oblasti sporta i mladih; upravni nadzor u oblastima za koje je ministarstvo osnovano; kao i druge poslove koji su mu određeni u nadležnost.