Manja slova Veća slova RSSBroj: 01-3266
Podgorica, 26.12.2017.godine

Na osnovu člana 87 Zakona o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13 ) i čl. 3, 4, 7, 8 i 9 Pravilnika o bližim uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava sportskim subjektima i kontrolu nad realizacijom programa (,,Sl.list CG“, br. 16/14), Ministarstvo sporta raspisuje

KONKURS ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA
SPORTSKIH SUBJEKATA U 2018. GODINI

Pravo učešća na Konkursu imaju sportski subjekti koji su, u skladu sa Zakonom o sportu (,,Sl.list CG“, br. 36/11 i 36/13), registrovani za obavljanje sportske djelatnosti u Registru sportskih organizacija. Podnosioci prijave za učešće na Konkursu, potrebno je da dostave sljedeću dokumentaciju:

1. Popunjen obrazac prijave na Konkurs – 2 primjerka (jedan se predaje u zatvorenoj koverti sa svom potrebnom dokumentacijom, a drugi se predaje na arhivi ili pošti uz zatvorenu kovertu);
2. Program sportskih aktivnosti za 2018.godinu, sačinjen na obrascu koji se nalazi u prilogu Konkursa;
3. Rješenje o upisu u Registar sportskih organizacija u skladu sa Zakonom o sportu („Sl.list CG“, br.36/11 i 36/13);
4. Akt Zavoda za statistiku o klasifikaciji djelatnosti (ne stariji od šest mjeseci);
5. Izvještaj o realizaciji programa iz prethodne godine, ukoliko su sportskom subjektu bila opredijeljena sredstva na prethodnom konkursu (narativni izvještaj – ne duži od 5 strana);
6. Potvrda iz Uprave za inspekcijske poslove da protiv sportskog subjekta nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (ne starija od 30 dana);
7. Potvrda iz Centralne banke Crne Gore da sportskom subjektu nijesu blokirani računi (ne starija od 30 dana);
8. Potvrda iz Poreske uprave da sportski subjekt nema neizmirenih poreskih obaveza do 01.12.2017.godine;
9. Izjavu ovlašćenog lica u sportskom subjektu o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs (ovjerenu od strane suda, organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja ili notara).

Kriterijumi na osnovu kojih se vrši raspodjela sredstava sportskim subjektima su:

- sportovi koji su posebnim aktom utvrđeni kao prioritetni;
- doprinos programa u ostvarivanju javnog interesa u određenoj oblasti sporta;
- sportovi na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara;
- sportovi prepoznati od strane Međunarodnog Olimpijskog komiteta (MOK-a), a nijesu na programu Olimpijskih igara i Paraolimpijskih igara;
- masovnost sportskog subjekta;
- učešće na domaćim i inostranim takmičenjima;
- ostvareni sportski rezultati u prethodnoj godini;
- zastupljenost trenera i stručnjaka osposobljenih za rad u sportu;
- drugi izvori finansiranja sportskih subjekata.

Pod doprinosom programa u ostvarivanju javnog interesa u određenoj oblasti sporta podrazumijeva se:
- razvoj takmičarskih kategorija (pioniri, kadeti, juniori i seniori);
- unapređivanje sistema takmičenja;
- stručno usavršavanje, osposobljavanje i školovanje fizičkih lica u sportu;
- sistem zdrastvene zaštite sportista;
- sanacija, opremanje i održavanje sportskih objekata;
- unapređivanje naučno-istraživačkog rada u sportu;
- sprovođenje edukativnih i drugih aktivnosti u borbi protiv dopinga.

Posebno će se kod programa sportskih subjekata cijeniti:

- učešće na međunarodnim takmičenjima sa pažnjom na prestižna međunarodna takmičenjima u organizaciji zvaničnih federacija određenog sporta;

- masovnost djece u sportskoj organizaciji;

- kod projekata nacionalnih saveza posebno će se vrednovati program stipendiranja reprezentativaca Crne Gore.


Sportski subjekti su dužni da dodijeljena sredstva koriste namjenski, za realizaciju programa za koje su dobili sredstva, u skladu sa ugovorom koji se zaključuje između sportskog subjekta i Ministarstva.

Ugovorom zaključenim između sportskog subjekta koji je dobio sredstva i Ministarstva uređuju se međusobna prava, obaveze i odgovornosti ugovornih strana.

Sportski subjekti su dužni da, po završetku sprovođenja programskih aktivnosti, dostave Ministarstvu finansijski izvještaj o utrošenim sredstvima.

Pored godišnjeg izvještaja sportski subjekti su dužni da kvartalno dostavljaju izvještaje o utrošenim sredstvima.

Dokumentacija se podnosi u zatvorenoj koverti sa naznakom „Konkurs za sufinansiranje programa sportskih subjekata u 2018.godini“, zajedno sa popunjenim obrascem prijave na konkurs koji se dostavlja uz zatvorenu kovertu.

Koverte će otvarati Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima tek nakon završetka konkursa.

Prijave na konkurs dostavljaju se svakog radnog radnog dana od 08:00 do 10:00 i od 12:00 do 14:00, zaključno sa 18.01.2018.godine, neposredno, predajom na arhivi Ministarstva sporta ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, Podgorica.

1. Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije preuzeti sa internet sajta Ministarstva sporta  http://www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296987&rType=2&file=Obrazac%20prijave%20na%20Konkurs%20(1).doc

2. Obrazac za izradu programa sportskih aktivnosti preuzeti sa internet sajta Ministarstva sporta  http://www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296984&rType=2&file=Obrazac%20za%20izradu%20Programa%20sportskih%20aktivnosti.docx

3. Obrazac izjave o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs preuzeti sa internet sajta Ministarstva sporta  http://www.ms.gov.me/ResourceManager/FileDownload.aspx?rid=296982&rType=2&file=Obrazac%20izjave%20o%20istinitosti%20podataka.doc

Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima neće uzeti u razmatranje.

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim subjektima dužna je da na osnovu dostavljenih prijava sačini izvještaj sa prijedlogom odabranih programa i opredijeljenih sredstava sportskim subjektima.

Na osnovu prijedloga Komisije ministar donosi odluku o raspodjeli sredstava sportskim subjektima u roku od 30 dana od dana dostavljanja prijedloga.

Odluka o raspodjeli sredstava sportskim subjektima objavljuje se na internet stranici Ministarstva sporta.