Manja slova Veća slova RSS
Na osnovu čl. 116 st.1, 2 i 3 i 117 st. 1, 2 i 4 Zakona o sportu („Službeni list CG”, br. 44/18) i čl. 3, 4, 5, 6 i 7 Pravilnika o uslovima, načinu, postupku i kriterijumima za dodjelu sredstava i kontrolu nad realizacijom programa sportskih organizacija („Sl. list CG“ br. 08/19 i 73/19) Ministarstvo sporta i mladih raspisuje

JAVNI KONKURS ZA SUFINANSIRANJE 
PROGRAMA SPORTSKIH ORGANIZACIJA U 2020. GODINI

Pravo učešća na Javnom konkursu (u daljem tekstu: Konkurs) imaju Crnogorski olimpijski komitet (u daljem tekstu: COK), Paraolimpijski komitet Crne Gore (u daljem tekstu: POK) i nacionalni sportski savezi sportova koji su na programu Olimpijskih i Paraolimpijskih igara i sportova koji nijesu na programu Olimpijskih igara, a priznati su od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta.

Za učešće na Konkursu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. popunjen obrazac 1 prijave koji se nalazi u prilogu teksta Konkursa – 2 primjerka (jedan se predaje u zatvorenoj koverti sa traženom dokumentacijom, a drugi se predaje na arhivi ili pošti uz zatvorenu kovertu);

2. Program sportske organizacije za 2020.godinu, sačinjen na obrascu 2 koji se nalazi u prilogu teksta Konkursa;

3. potvrda Ministarstva sporta i mladih da je COK, odnosno POK, upisan u Registar sportskih organizacija (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);

4. potvrda Ministarstva sporta i mladih da je nacionalni sportski savez upisan u Registar sportskih organizacija i da je dobio saglasnost na statut koji je usvojen na Skupštini saveza, u skladu sa Zakonom o sportu („Sl. list CG” br. 44/18) (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);

5. potvrda organa uprave nadležnog za inspekcijske poslove da protiv sportske organizacije nije pokrenut postupak privremene zabrane obavljanja sportske djelatnosti (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);

6. potvrda organa uprave nadležnog za poreze da sportska organizacija nema neizmirenih poreskih obaveza (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);

7. potvrda iz Centralne banke Crne Gore da sportskoj organizaciji nijesu blokirani računi (ne starija od 20 dana od dana raspisivanja konkursa);

8. izjava predsjednika sportske organizacije o istinitosti podataka navedenih u prijavi za Konkurs, koja se nalazi u prilogu teksta Konkursa (ovjerena od strane suda, organa lokalne uprave nadležnog za poslove ovjeravanja ili notara).


Program COK-a i POK-a sadrži:

- narativni opis programa;
- prikaz međunarodnih takmičenja;
- prikaz međunarodnih aktivnosti i saradnje;
- predlog podrške sportskim organizacijama;
- listu sportista predloženih za godišnje stipendiranje;
- prikaz sredstava potrebnih za sprovođenje aktivnosti za borbu protiv dopinga u sportu;

Program nacionalnog sportskog saveza sadrži:

- narativni opis programa;
- pregled domaćih takmičenja koja će biti organizovana u godini za koju se predlaže program i pregled međunarodnih takmičenja na kojima će reprezentacije učestvovati u godini za koju se program predlaže;
- listu sportista iz reprezentativnih selekcija koje savez predlaže za godišnje stipendiranje (prioritet mlađe kategorije);
- predlog finansijske podrške uspješnim sportskim klubovima;

Programi sportskih organizacija mogu da sadrže i:

- prikaz troškova potrebnih za rad sportske organizacije;
- prikaz troškova za učešće u evropskoj nedjelji sporta;
- program edukacije lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;
- ostale aktivnosti od javnog interesa koje sportska organizacija predlaže za sufinansiranje.

Kriterijumi na osnovu kojih će se vršiti procjena programa i utvrđivanje iznosa sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji su:

- sportovi koji se nalaze u aktu COK-a o vrstama i disciplinama sportova u Crnoj Gori;
- sportovi na programu Olimpijskih ili Paraolimpijskih igara;
- sportovi koji nijesu na programi Olimpijskih ili Paraolimpijskih igara a priznati su od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta;
- kategorija u kojoj se sport nalazi shodno aktu COK-a o kategorizaciji sportova;
- učešće i rezultati reprezentativnih selekcija ostvareni na Olimpijskim ili Paraolimpijskim igrama, evropskim i svjetskim prvenstvima počev od 2006. godine;
- globalna popularnost sporta;
- planirano učešće reprezentacije na evropskim i svjetskim takmičenjima u godini za koju se predlaže program;
- razvoj takmičarskih kategorija;
- zastupljenost djece u toj vrsti sporta;
- zastupljenost žena u toj vrsti sporta;
- kvalitet organizacije domaćih takmičenja;
- edukacija lica koja obavljaju stručne poslove u sportu;
- drugi izvori finansiranja sportske organizacije.

Konkursna dokumentacija podnosi se u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Javni konkurs za sufinansiranje programa sportskih organizacija u 2020. godini”.

Koverte sa dokumentacijom će otvarati Komisija za procjenu programa i utvrđivanje visine sredstava koja se dodjeljuju sportskoj organizaciji (u daljem tekstu: Komisija), nakon završetka konkursa.


Prijave na konkurs dostavljaju se neposredno, predajom na arhivu Ministarstva sporta i mladih, svakog radnog dana od 08:00ʰ do 10:00ʰ i od 12:00ʰ do 14:00ʰ, ili poštom na adresu: Ministarstvo sporta i mladih, ul. Svetlane Kane Radević br. 3, 81 000 Podgorica, zaključno sa 27. januarom 2020. godine.

Komisija neće uzeti u razmatranje neblagovremene prijave na konkurs, prijave koje nijesu sačinjene na propisanom obrascu, kao i dokumentaciju koja nije predata kompletna.

Komisija, na osnovu podnijetih prijava sa dokumentacijom, sačinjava izvještaj sa predlogom programa koji treba da dobiju sredstva i iznosima sredstava.

Komisija najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka konkursa podnosi izvještaj ministru sporta i mladih. Na osnovu izvještaja, Ministarstvo donosi odluku o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija, u roku od 15 dana od dana podnošenja izvještaja od strane Komisije. 

Odluka o dodjeli sredstava za sprovođenje programa sportskih organizacija objavljuje se na internet stranici Ministarstva sporta i mladih i portalu e-uprave.

Sportska organizacija kojoj odlukom budu dodijeljena sredstva za sprovođenje programa, potpisuje ugovor sa Ministarstvom sporta i mladih.

Sportska organizacija dužna je da dodijeljena sredstva troši namjenski, u skladu sa programom i planom trošenja koji podnosi u okviru Programa sa kojim aplicira na Konkurs.

Za dodatna pojašnjenja u vezi učešća na Konkursu kontakt osobe u Ministarstvu sporta i mladih - Direktoratu za sport su Jovana Vujošević i Martina Malić (+382(0)20/684-900).


Obrasci koji su sastavni dio konkursne dokumentacije:


1. Obrazac za prijavu koji predstavlja sastavni dio potrebne dokumentacije preuzeti sa internet stranice Ministarstva sporta i mladih: http://www.ms.gov.me/biblioteka/obrasci

2. Obrazac za izradu programa preuzeti sa internet stranice Ministarstva sporta i mladih: http://www.ms.gov.me/biblioteka/obrasci

3. Obrazac izjave o istinitosti podataka navedenih u prijavi za konkurs preuzeti sa internet stranice Ministarstva sporta i mladih: http://www.ms.gov.me/biblioteka/obrasci

MINISTARSTVO SPORTA I MLADIH