Мања слова Већа слова РССМој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

На основу чл. 116 ст.1, 2 и 3 и 117 ст. 1, 2 и 4 Закона о спорту („Службени лист ЦГ”, бр. 44/18) и чл. 3, 4, 5, 6 и 7 Правилника о условима, начину, поступку и критеријумима за додјелу средстава и контролу над реализацијом програма спортских организација („Сл. лист ЦГ“ бр. 08/19 и 73/19) Министарство спорта и младих расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОГРАМА СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

Право учешћа на Јавном конкурсу (у даљем тексту: Конкурс) имају Црногорски олимпијски комитет (у даљем тексту: ЦОК), Параолимпијски комитет Црне Горе (у даљем тексту: ПОК) и национални спортски савези спортова који су на програму Олимпијских и Параолимпијских игара и спортова који нијесу на програму Олимпијских игара, а признати су од стране Међународног олимпијског комитета.

За учешће на Конкурсу потребно је доставити сљедећу документацију:

1. попуњен образац 1 пријаве који се налази у прилогу текста Конкурса – 2 примјерка (један се предаје у затвореној коверти са траженом документацијом, а други се предаје на архиви или пошти уз затворену коверту);

2. Програм спортске организације за 2020.годину, сачињен на обрасцу 2 који се налази у прилогу текста Конкурса;

3. потврда Министарства спорта и младих да је ЦОК, односно ПОК, уписан у Регистар спортских организација (не старија од 20 дана од дана расписивања конкурса);

4. потврда Министарства спорта и младих да је национални спортски савез уписан у Регистар спортских организација и да је добио сагласност на статут који је усвојен на Скупштини савеза, у складу са Законом о спорту („Сл. лист ЦГ” бр. 44/18) (не старија од 20 дана од дана расписивања конкурса);

5. потврда органа управе надлежног за инспекцијске послове да против спортске организације није покренут поступак привремене забране обављања спортске дјелатности (не старија од 20 дана од дана расписивања конкурса);

6. потврда органа управе надлежног за порезе да спортска организација нема неизмирених пореских обавеза (не старија од 20 дана од дана расписивања конкурса);

7. потврда из Централне банке Црне Горе да спортској организацији нијесу блокирани рачуни (не старија од 20 дана од дана расписивања конкурса);

8. изјава предсједника спортске организације о истинитости података наведених у пријави за Конкурс, која се налази у прилогу текста Конкурса (овјерена од стране суда, органа локалне управе надлежног за послове овјеравања или нотара).


Програм ЦОК-а и ПОК-а садржи:

- наративни опис програма;
- приказ међународних такмичења;
- приказ међународних активности и сарадње;
- предлог подршке спортским организацијама;
- листу спортиста предложених за годишње стипендирање;
- приказ средстава потребних за спровођење активности за борбу против допинга у спорту;

Програм националног спортског савеза садржи:

- наративни опис програма;
- преглед домаћих такмичења која ће бити организована у години за коју се предлаже програм и преглед међународних такмичења на којима ће репрезентације учествовати у години за коју се програм предлаже;
- листу спортиста из репрезентативних селекција које савез предлаже за годишње стипендирање (приоритет млађе категорије);
- предлог финансијске подршке успјешним спортским клубовима;

Програми спортских организација могу да садрже и:

- приказ трошкова потребних за рад спортске организације;
- приказ трошкова за учешће у европској недјељи спорта;
- програм едукације лица која обављају стручне послове у спорту;
- остале активности од јавног интереса које спортска организација предлаже за суфинансирање.

Критеријуми на основу којих ће се вршити процјена програма и утврђивање износа средстава која се додјељују спортској организацији су:

- спортови који се налазе у акту ЦОК-а о врстама и дисциплинама спортова у Црној Гори;
- спортови на програму Олимпијских или Параолимпијских игара;
- спортови који нијесу на програми Олимпијских или Параолимпијских игара а признати су од стране Међународног олимпијског комитета;
- категорија у којој се спорт налази сходно акту ЦОК-а о категоризацији спортова;
- учешће и резултати репрезентативних селекција остварени на Олимпијским или Параолимпијским играма, европским и свјетским првенствима почев од 2006. године;
- глобална популарност спорта;
- планирано учешће репрезентације на европским и свјетским такмичењима у години за коју се предлаже програм;
- развој такмичарских категорија;
- заступљеност дјеце у тој врсти спорта;
- заступљеност жена у тој врсти спорта;
- квалитет организације домаћих такмичења;
- едукација лица која обављају стручне послове у спорту;
- други извори финансирања спортске организације.

Конкурсна документација подноси се у затвореној коверти, са назнаком „Јавни конкурс за суфинансирање програма спортских организација у 2020. години”.

Коверте са документацијом ће отварати Комисија за процјену програма и утврђивање висине средстава која се додјељују спортској организацији (у даљем тексту: Комисија), након завршетка конкурса.


Пријаве на конкурс достављају се непосредно, предајом на архиву Министарства спорта и младих, сваког радног дана од 08:00ʰ до 10:00ʰ и од 12:00ʰ до 14:00ʰ, или поштом на адресу: Министарство спорта и младих, ул. Светлане Кане Радевић бр. 3, 81 000 Подгорица, закључно са 27. јануаром 2020. године.

Комисија неће узети у разматрање неблаговремене пријаве на конкурс, пријаве које нијесу сачињене на прописаном обрасцу, као и документацију која није предата комплетна.

Комисија, на основу поднијетих пријава са документацијом, сачињава извјештај са предлогом програма који треба да добију средства и износима средстава.

Комисија најкасније у року од 15 дана од дана завршетка конкурса подноси извјештај министру спорта и младих. На основу извјештаја, Министарство доноси одлуку о додјели средстава за спровођење програма спортских организација, у року од 15 дана од дана подношења извјештаја од стране Комисије. 

Одлука о додјели средстава за спровођење програма спортских организација објављује се на интернет страници Министарства спорта и младих и порталу е-управе.

Спортска организација којој одлуком буду додијељена средства за спровођење програма, потписује уговор са Министарством спорта и младих.

Спортска организација дужна је да додијељена средства троши намјенски, у складу са програмом и планом трошења који подноси у оквиру Програма са којим аплицира на Конкурс.

За додатна појашњења у вези учешћа на Конкурсу контакт особе у Министарству спорта и младих - Директорату за спорт су Јована Вујошевић и Мартина Малић (+382(0)20/684-900).


Обрасци који су саставни дио конкурсне документације:


1. Образац за пријаву који представља саставни дио потребне документације преузети са интернет странице Министарства спорта и младих: хттп://www.мс.гов.ме/библиотека/обрасци

2. Образац за израду програма преузети са интернет странице Министарства спорта и младих: хттп://www.мс.гов.ме/библиотека/обрасци

3. Образац изјаве о истинитости података наведених у пријави за конкурс преузети са интернет странице Министарства спорта и младих: хттп://www.мс.гов.ме/библиотека/обрасци

МИНИСТАРСТВО СПОРТА И МЛАДИХ